Coaching

Hva er coaching?
Begrepet coaching benyttes i en rekke sammenhenger, og mange ganger uten tilknytning til faget. Det er derfor viktig å avklare hva coaching egentlig er.

Coaching er en metode for å lede en person til profesjonell og personlig vekst. Mange definerer også coaching som prosesser for å frigjøre og utvikle den enkeltes potensiale.
Med andre ord kan vi si at coaching handler om en prosessorientert metode, for å nå mål både på det karrieremessig og personlige plan.

Utgangspunket for coaching, er at coachee (den som blir coachet) har svarene og coachen spørsmålene. Coachen sin jobb er derfor å stille bevisstgjørende spørsmål, og ikke å gi svarene.
Det er gjennom effektfulle spørsmål at coachee kan bli bevisst sine styrker og begrensninger, hva de ønsker og hva som holder dem tilbake.

Vi benytter gjerne begrepet Personal coaching for det som omhandler coaching på alle deler av livet. Det kan dreie seg om karriere, men like gjerne om å oppnå større selvinnsikt, forbedre helsen, økonomien, parforholdet eller få en bedre livskvalitet.

Business coaching har hovedfokus på alt som går på karriere, og kan handle om å optimalisere jobbtilfredshet i nåværende jobb eller gjøre en karriereendring.

Hvorfor er coaching interessant?
Coaching benyttes i en rekke sammenhenger. Det kan dreie seg om å være en konstruktiv partner for en person i prosessen mot arbeidsmessige mål og resultater, eller handle om konfliktløsning og karriereendring. Like gjerne kan det handle om å oppnå god balanse mellom jobb og privatliv, eller forbedre sin helsetilstand og livskvalitet. Coaching er et verktøy som kan bidra til :

– Effektiv måloppnåelse
– Større grad av selvinnsikt og personlig tilfredshet
– Økte prestasjoner og bedre resultatoppnåelse
– Bedre kommunikasjon og samarbeidsevner
– Økt egenansvar og selvledelse
– Økt evne til omstilling og endring
– Balanse mellom jobb og privatliv
– Bedre familieforhold
– Bedre helse og livskvalitet

Hvordan foregår coachingprosessen
En coachingprosess starter normalt med 2 timers innledende samtale, hvor det foretaes avklaring av ønsket situasjon (mål) og av nåværende situasjon.
På bakgrunn av gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon, blir det valgt strategi, virkemidler og delmål.

Coachen bidrar i denne prosessen med bevisstgjørende spørsmål, teknikker og tilbakemeldinger slik at enkeltpersoner kan nå sine mål, utvikle sine talenter og forbedre sin livskvalitet.
Coachee (den som blir coachet) kan være medarbeider, ledere eller privatpersoner som ønsker coaching.

En coachingprosess innbefatter jevnlige personlige møter 2 timer hver 14. dag, eller 1 time hver uke på Skype eller telefon.

Hva kan skje som et resultat av coaching?
Ved en undersøkelse ved Boston University ble 75 ledere intervjuet, og konklusjonen var at coaching kan være et effektivt verktøy både for å forbedre resultatene i bedriften og utvikle ledere.
Ledere hadde som et resultat av coachingen fått større selverkjennelse, innsikt i nye perspektiver, bedre tilpassningsevne og større grad av måloppnåelse.(Hall 1999)

Times magazine, 25 september 2000, viser til at IBM har funnet ut at de lederne som har de beste ferdighetene i coaching oppnår bedre økonomiske resultater enn ledere som ikke har coachingferdigheter.