Autentisk ledelse-hva er det?

Publisert: 04-10-2018

Autentisk ledelse handler om ærlighet, åpenhet og troverdighet. Dette er faktorer som påvirker de ansattes tillit til ledelsen, og som til syvende og sist innvirker på produktiviteten og bedriftens resultat. Tillit er avgjørende i utfordrene perioder med mange omstillingsprosesser.

Hva kjennetegner en autentisk leder? En autentisk leder framstår som ekte, er bevisst sine verdier og er opptatt av det relasjonelle forholdet til sine medarbeidere.

-En autentisk leder er en leder med selvinnsikt, og som kjenner sine styrker og svakheter. De viser omverdenen hvem de er og hva de står for, og er samtidig ydmyke i forhold til å ta lærdom av andre.

-En autentisk leder setter bedriftens visjoner, mål og resultater foran sine egne personlige interesser.

-En autentisk leder har evne til å forstå kompleksiteten i en situasjon, og tar iniativ til å gjennomføre et konkret handlingsforløp.

-En autentisk leder utøver ledelse med hodet og hjertet.

-En autentisk leder er fleksibel og utholdene.

-En autentisk leder skaper optimisme og tro på framtiden.

-En autentisk leder fokuserer på langtidsplanlegging, og ikke bare kortsiktig brannslukking.

-En autentisk leder har integritet fordi det er samsvar mellom ord og handlinger.

-En autentisk leder skaper trygghet, og dette har positiv effekt på de ansattes motivasjon, lojalitet og engasjement.

-En autentisk leder kommuniserer og handler på en konsekvent måte, og blir oppfattet av de ansatte som pålitelig og redelig.

Når uetiske og umoralske beslutninger blir et gjentagende fenomen i en bedrift, så påvirker dette kulturen i negativ retning. Autentisk ledelse vil imidlertid bidra til det motsatte. En høy etisk og moralsk standard vil ikke bare gi økt produktivitet, men også gi et positivt omdømme både internt og eksternt. Det er derfor avgjørende at bedrifter fokuserer på å tilrettelegge en kultur som bærer preg av ærlighet, åpenhet og autensitet.

Skrevet i Blogg